Informacje prawne

Magazyn Opel Post i niniejsza powiązana z nim strona internetowa (nazywana dalej „stroną internetową”) są prowadzone i udostępniane przez firmę Opel Automobile GmbH z siedzibą pod adresem: Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim nad Menem, Niemcy.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami użytkowania przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej. Korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków użytkowania niezależnie od tego, czy użytkownik zarejestruje się, czy nie. Użytkowników, którzy nie akceptują warunków użytkowania, prosimy o niekorzystanie ze strony internetowej.

Strona internetowa firmy Opel Automobile GmbH zawiera łącza do innych stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie. Za treść takich stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie odpowiadają wyłącznie odpowiedni dostawcy. Firma Opel Automobile GmbH nie ma wpływu na treść takich stron internetowych osób trzecich, nie odpowiada za przestrzeganie polityki prywatności na tych stronach internetowych i nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za ich treść.

 

1. Dane dotyczące użytkowników, które w stosownych przypadkach gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy

 

Firma Opel Automobile GmbH szanuje poufny charakter danych osobowych użytkowników i prywatność każdej osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. Za pośrednictwem niniejszej strony internetowej gromadzimy i przetwarzamy różne rodzaje danych osobowych.

Należą do nich:

  • informacje przekazywane nam przez użytkowników podczas logowania i rejestracji oraz w związku z korzystaniem z naszych usług i z naszej strony internetowej, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, a także wczytane przez użytkowników pliki obrazów;
  • informacje, których potrzebujemy, gdy użytkownicy zgłaszają problem ze stroną internetową;
  • informacje, które są gromadzone za pośrednictwem plików cookie.

Niniejsza strona internetowa może zawierać łącza do innych stron internetowych firmy Opel lub do stron internetowych innych dostawców, np. sprzedawców firmy Opel, autoryzowanych warsztatów, podmiotów powiązanych lub serwisów społecznościowych. Gdy użytkownik klika łącze do innej strony internetowej firmy Opel lub innego dostawcy, powinien zdawać sobie sprawę, że na stronach tych obowiązują odrębne polityki prywatności. Prosimy o uważne zapoznanie się również z tymi zasadami.

Pragniemy zauważyć, że firma Opel nie może przejąć odpowiedzialności za strony internetowe innych dostawców.

 

2. Własność intelektualna

 

Wszelkie treści i dzieła, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki i filmy wideo oraz inne dzieła publikowane na stronie internetowej, są objęte prawem autorskim obowiązującym w Niemczech i/lub – w stosownych przypadkach – prawem autorskim obowiązującym w innych krajach. Każdy rodzaj ich powielania, opracowywania, rozpowszechniania i wykorzystywania, który wykracza poza granice prawa autorskiego, wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody odpowiedniego twórcy lub autora.

 

3. Listy od czytelników, materiały nadesłane przez użytkowników i reguły wczytywania takich materiałów

 

Z wyłączeniem danych osobowych, które są traktowane zgodnie z polityką prywatności firmy Opel Automobile GmbH, wszelkie materiały nadsyłane firmie Opel Automobile GmbH przez użytkowników lub wczytywane przez nich na stronę internetową albo na niej przez nich zamieszczane, są uznawane za informacje niepoufne i nie są objęte prawami ochronnymi. Opel Automobile GmbH nie przejmuje żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich materiałów. Firma Opel Automobile GmbH i upoważnione przez nią osoby trzecie mogą wykorzystywać takie materiały, w tym dane, obrazy, dźwięki, teksty i inne zawarte w nich elementy, do wszelkich celów.

W odniesieniu do listów od czytelników, które mogą (lecz nie muszą) zawierać różnego rodzaju materiały dodatkowe (np. zdjęcia, filmy wideo i inne rodzaje materiałów stworzonych samodzielnie), firma Opel zasadniczo wychodzi i może wychodzić z założenia, że nadsyłający je użytkownicy wyrażają zgodę na ich publikację z podaniem ich imienia i nazwiska. Jeśli użytkownik nie wyraża takiej zgody, prosimy o zawarcie odpowiedniej, bardzo konkretnej informacji w nadsyłanym liście lub dołączenie stosownej wiadomości do nadsyłanych/wczytywanych materiałów.
Publikowanie i zamieszczanie materiałów na stronie internetowej lub ich pobieranie z tej strony jest niedozwolone w przypadku materiałów:

  • (a) które mają charakter oszczerczy, obsceniczny, nieprzyzwoity, wywrotowy, obraźliwy, pornograficzny, rasistowski, dyskryminujący, groźny, skandaliczny lub bluźnierczy, które mogą naruszać sferę prywatną innej osoby lub które podżegają do sporów i nieprzyjemności;
  • (b) w związku z którymi użytkownik nie pozyskał wszelkich niezbędnych licencji i/lub zezwoleń;
  • (c) które przedstawiają czyny karalne lub do nich zachęcają, prowadzą do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszają przepisy albo prawa osób trzecich w dowolnym kraju na świecie;
  • (d) które są szkodliwe technicznie (w szczególności chodzi tu o wirusy komputerowe, konie trojańskie, bomby logiczne, robaki, szkodliwe komponenty, uszkodzone dane bądź inne złośliwe oprogramowanie lub szkodliwe dane).

Niniejszej strony internetowej nie wolno w żaden sposób używać do niewłaściwych celów, w szczególności przez działalność hakerską. W przypadku takich nadużyć firma Opel Automobile GmbH będzie ściśle współpracować z odpowiednimi organami ścigania, aby ustalić tożsamość osób, które naruszyły niniejszy punkt.

 

4. Dostępność

 

Firma Opel Automobile GmbH dąży do zapewnienia dostępności niniejszej strony internetowej przez 24 godziny na dobę. Firma Opel Automobile GmbH nie ponosi jednak odpowiedzialności za niedostępność strony internetowej niezależnie od przyczyny i czasu trwania takiej niedostępności. W szczególności firma Opel Automobile GmbH zastrzega sobie możliwość tymczasowego wyłączania strony internetowej bez powiadomienia w przypadku awarii, prac serwisowych lub napraw bądź z przyczyn, na które firma Opel Automobile GmbH nie ma wpływu.

 

5. Prawidłowość informacji

 

Informacje zawarte na stronie internetowej są przygotowywane z myślą o klientach na rynku niemieckim. Poza terenem Niemiec oferty, technologie i wyposażenie samochodów mogą być inne. Z uwagi na stany magazynowe oraz zmiany i udoskonalenia produktów (np. w ramach zmian roku modelowego) mogą pojawić się różnice w specyfikacjach prezentowanych modeli względem produktów najbardziej aktualnych. Wszystkie ceny, elementy wyposażenia i ilustracje zamieszczone na stronie internetowej firmy Opel Automobile GmbH mają charakter niewiążący.

Jeśli na stronie internetowej prezentowane lub omawiane są produkty, firma Opel Automobile GmbH będzie dążyć do zapewnienia, że treść zamieszczona na stronie internetowej nie zawiera błędów i jest aktualna. Zasadniczo żadne dane zamieszczone na tej stronie internetowej nie są objęte żadną gwarancją, a firma Opel Automobile GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie zmian w odniesieniu do cen, kolorów, materiałów, wyposażenia, specyfikacji, modeli i dostępności bez specjalnego powiadomienia.

Ilustracje zamieszczone na tych stronach mogą zawierać również wyposażenie specjalne, które nie jest dostarczane w modelach produkowanych seryjnie i jest oferowane wyłącznie za dodatkową opłatą. Stosowne szczegóły można znaleźć w przeglądzie informacji o danym modelu lub po skontaktowaniu się ze sprzedawcą Opla. Ponadto należy zauważyć, że kolory wyświetlane na ekranie odzwierciedlają kolory rzeczywiste tylko w przybliżeniu.

Firma Opel Automobile GmbH zastrzega sobie możliwość wprowadzania uzasadnionych zmian w bieżącej produkcji w zakresie udoskonalania produktów i ewentualnych nowych projektów bez specjalnego powiadomienia. Zastrzeżone są również uzasadnione zmiany kolorów i szczegółów w stylistyce wewnętrznej i zewnętrznej produktu.

Firma Opel Automobile GmbH nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia podnoszone w oparciu o treści lub wypowiedzi zamieszczone na stronie internetowej. Materiały zamieszczone na stronie internetowej są oferowane w stanie zastanym („as is”) bez zapewnień ani przyrzeczeń udzielenia gwarancji jakiegokolwiek typu.

 

6. Ograniczenia odpowiedzialności

 

Firma Opel Automobile GmbH i jej kadra kierownicza, dyrektorzy, pracownicy i pełnomocnicy wyłączają wszelką odpowiedzialność względem użytkowników lub osób trzecich za poniesione przez nich szkody lub straty jakiegokolwiek typu. Wykluczone są w szczególności roszczenia wynikające z jakichkolwiek strat lub szkód bezpośrednich, pośrednich lub następczych bądź utraty przychodów, zysków, możliwości uzyskania dochodu, danych, możliwości zawarcia umów i wykorzystania środków finansowych, a także wynikające ze strat lub szkód, które powstały w wyniku przerwy w działalności biznesowej albo są z nią w jakikolwiek sposób związane.

Wyłączenie to obejmuje w szczególności również roszczenia wynikające z nieumyślnych czynów niedozwolonych oraz roszczenia o odszkodowanie umowne lub inne, które są w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem ze strony internetowej bądź z możnością lub niemożnością jej użytkowania.

Wykluczona jest również odpowiedzialność za szkody będące konsekwencjami użytkowania strony internetowej, wszelkich stron internetowych zawierających łącza do tej strony internetowej lub szkody będące konsekwencjami używania materiałów zamieszczonych na stronie internetowej lub takich stronach internetowych. W szczególności wykluczona jest odpowiedzialność w odniesieniu do strat i szkód, które powstały w wyniku działania wirusów i mogą uszkodzić sprzęt i oprogramowanie komputerowe, dane lub inne zasoby należące do użytkownika, i które wynikają z uzyskania dostępu do strony internetowej lub korzystania z niej bądź z pobrania jakichkolwiek treści ze strony lub ze stron powiązanych z nią łączami.

Wyłączenie odpowiedzialności nie obowiązuje wyraźnie w przypadku:

  • (a) śmierci lub uszkodzenia ciała spowodowanego co najmniej nieumyślnie przez firmę Opel Automobile GmbH;
  • (b) oszustwa lub oszukańczego i fałszywego przedstawienia informacji;
  • (c) szkód, które wynikają z rażącego niedbalstwa bądź umyślnego naruszenia obowiązków firmy Opel Automobile GmbH, jej ustawowych przedstawicieli lub osób działających w jej imieniu.